Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend

บริษัท บางชันเยนเนอเรล เอเซมบลี จำกัด

ศูนย์เตรียมรถยนต์ใหม่ หรือ Vehicle Preparation Center (VPC) ถนนบางนา-ตราด กม.30 เพื่อรองรับแผนธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ในอนาคต เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน PolyShieldTM พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบ หรือ Pre Delivery Inspection (PDI).

Project Info