Quick contact info

บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างพิเศษในด้านยอดขาย คุณภาพสินค้า บริการ และคุณภาพของพนักงาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคม พัฒนางาน ใส่ใจคุณภาพ และบริการอย่างต่อเนื่อง

icon_widget_image 49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 icon_widget_image Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines) Fax: (662) 443-7319-20 icon_widget_image info@laquatech.com

Add Friend
Image Alt

Contact Us

Contact Us

สำนักงานใหญ่

49/7 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

Tel: (662) 443-7300 (auto 18 lines)

Fax: (662) 443-7319-20

info@laquatech.com

Your Name required

Your Email required

Your Message